Thực hiện tương tác trong bài Ông mặt trời óng ánh